Saturday, July 10, 2010

Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran KOD: EDU3105 KREDIT: 2+1

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM :­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ PISMP SEMESTER: 4 Tahun: 2010

Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran KOD: EDU3105 KREDIT: 2+1

M/T

TAJUK

KANDUNGAN

1. Teknologi Pendidikan

· Konsep

· Domain-domain

· Prinsip-prinsip

· Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran

2. Reka bentuk Pengajaran

· Pengertian

· Peranan dan kepentingan

· Model-model reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE

· Reka bentuk mesej

KULIAH (2 jam)

TUTORIAL (1 jam)

Amali (2 jam)

ISL (2 jam)

CATATAN

2

Penjelasan tentang:

· Konsep Teknologi Pendidikan

· Domain-domain

· Prinsip-prinsip

· Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran

Penjelasan tentang:

· Pengertian

· Peranan dan kepentingan

· Model-model reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE

· Reka bentuk mesej

Gambaran umum tentang kursus dan penjelasan tentang sesi amali & Independent Student Learning (ISL).

Pembahagian kumpulan untuk sesi praktikal

Membuat rujukan di pusat sumber tentang ”Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran”

Membuat rujukan di Pusat Sumber mengenai topik “Peranan dan kepentingan

Model-model reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE”.

Rujukan Asas:

Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc.

Rujukan:

Ab. Rahim Selamat.(1980). Teknologi sistem pengajaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd

**Semua hasil aktiviti amali & ISL mesti dimasukkan dalam portfolio pelajar

** Rujukan tambahan digalakkan

3. Media Pengajaran

· Konsep

· Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran

· Jenis-jenis dan klasifikasi media

4. Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran

· Model ASSURE

Penerangan mengenai:

· Konsep Media

· Fungsi media dalam pengajaran-pembelajaran

- Pembelajaran Arahan Guru

- Pembelajaran Arahan Pelajar

· Jenis-Jenis dan Klasifikasi Media

Penerangan tentang:

Model ASSURE

· Analisis Pelajar

· Pernyataan Objektif

· Pemilihan Kaedah, Media dan Bahan Pengajaran

· Penggunaan Media dan Bahan

· Penglibatan Pelajar

· Penilaian Media

Melayari internet untuk memperoleh maklumat tentang pelbagai jenis media . Cuba buat klasifikasi dengan menggunakan pengurusan grafik

Rujukan:

Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc.

2 & 3

5. Asas Grafik

· Prinsip

· Reka bentuk visual

· Peralatan penghasilan grafik

Penjelasan tentang :

· Prinsip-prinsip asas grafik

· Reka bentuk visual

- Elemen-elemen

- Pola/Corak

- Susunatur

· Peralatan penghasilan grafik

- Kamera Digital

- Scanner

Menunjukcara penggunaan kamera digital serta cara membuat imbasan dengan bantuan scanner supaya reka bentuk visual yang menarik (2 jam)

.

Merujuk kepada Bab 4 dalam Smaldino,S.E, et al.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc. kajikan kualiti di mana seseorang pereka cipta harus teliti dalam penghasilan rekabentuk visual yang menarik.

Rujukan:

Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc.

6. Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi

· Pengertian bahan 2D dan 3D

· Jenis-jenis bahan seperti carta, graf, realia, boneka, diorama

Penerangan tentang:

· Pengertian bahan 2D dan 3D

· Jenis-Jenis bahan 2D dan 3D

· Kelebihan dan kelemahan setiap bahan 2D dan 3D

Dalam kumpulan, pelajar menyediakan salah satu bahan 2D atau 3D berdasarkan satu topik mata pelajaran untuk digunakan sebagai bahan pengajaran (2 jam)

Mengakses Chapter 9 dalam laman http://www.prenhall.com/smaldino melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam Portfolio Activities.

Rujukan:

Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc.

6. Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi (AMALI)

7. Asas Fotografi

· Sejarah perkembangan fotografi

· Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera

· Jenis-jenis dan aksesori kamera

· Jenis-jenis filem

· Teknik penggambaran

· Komposisi

· Fotografi digital

Penjelasan mengenai:

· Sejarah perkembangan fotografi

· Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera

· Jenis-jenis dan aksesori kamera

· Jenis-jenis filem

· Teknik penggambaran

· Komposisi

· Fotografi digital

Dalam kumpulan, pelajar menyediakan salah satu bahan 2D atau 3D berdasarkan satu topik mata pelajaran untuk digunakan sebagai bahan pengajaran (2 jam)

Merujuk kepada Section A

dalam Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc. , bincang dan senaraikan langkah-langkah memerlihara dan memulihara cetakan fotografi anda

Rujukan:

Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc.

Edaran soalan KKP bermula

7. Asas Fotografi (AMALI)

Menghasilkan bahan pengajaran

berasaskan 5 keping cetakan fotograf menggunakan beberapa teknik-teknik penggambaran (4 jam)

.

Rujukan:

Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc.

8. OHP dan Transparensi

· Bahagian-bahagian dan fungsi OHP

· Pengendalian OHP

· Kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP

· Jenis-jenis transparensi

· Teknik penyediaan dan persembahan transparensi

Penerangan tentang:

· Bahagian-bahagian dan fungsi OHP

· Cara penggunaan OHP

· Kelebihan dan kelemahan mengguna OHP

· Jenis-jenis transparensi

· Teknik penyediaan dan persembahan transparensi OHP

- Prinsip asas menyedia transparensi

- Teknik persembahan berkesan

Menyediakan OHP berdasarkan sebuah cerita kanak-kanak. Gunakan kreativiti untuk menghasilkan OHP transparensi. (2 jam)

Berdasarkan kepada Ellington,H.(1996). Using the overhead projector effectively. Retrieved 4 Dec

2007 from http://apu.gcal.ac.uk/ciced/Ch.15.html., gariskan prosedur dan teknik menghasilkan transparensi yang berkesan

Rujukan:

Ellington,H & Race,P. (1993).Producing teaching materials.(2nd ed.).London: Kogan Page.

Razali Nor (1995). Teknologi Pendidikan:2 Media Unjuran dan Media Elektronik. Petaling Jaya: Budiman Sdn Bhd.

4

9. Bahan Audio

· Penggunaan peralatan audio

· Perancangan dan penyediaan rakaman

· Rakaman

· Suntingan

Penerangan tentang:

· Penggunaan peralatan audio

- Kelebihan dan limitasi menggunakan bahan audio

· Perancangan dan penyediaan rakaman

· Rakaman

· Suntingan

Berdasarkan Bab 11 dalam

Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc. dan artikel artikel lain, banding beza Akta Hak cipta yang digunapakai di Malaysia dan antarabangsa

Rujukan:

http://www.agc.gov.my/agc/oth/Akta/Vol.%207/Act%20301.pdf

http://www.agc.gov.my/agc/oth/Akta/Vol.%2013/Akta%20606.pdf

.

9. Bahan Audio (AMALI)

10. Penerbitan Video Pendidikan

· Jenis-jenis kamera video

· Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video

· Jenis-jenis syot

· Pergerakan kamera video

· Proses penerbitan video

· Video digital

Penjelasan tentang:

· Jenis-jenis kamera video

· Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video

· Jenis-jenis syot

· Pergerakan kamera video

· Proses penerbitan video

· Video digital

Membuat rakaman audio bagi digunakan bersama dengan OHP cerita kanak-kanak yang dipilih (2 jam)

(Kerja Kumpulan)

Berdasarkan rubrik penilaian video di akhir Bab 12 dalam Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc. , buat penilaian interaktif mana-mana CD video yang dihasilkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran.

Rujukan:

Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc.

10. Penerbitan Video Pendidikan

(AMALI)

Menghasilkan Bahan Bantuan Mengajar (BBM) bervideo selama 15 minit berdasarkan papan cerita dan skrip yang disediakan (4 jam)

(Kerja kumpulan)

Rujukan:

Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc.

5

11. Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam

Pengajaran dan Pembelajaran

· Pemprosesan Perkataan

· Persembahan Elektronik

Penerangan tentang:

· Pemprosesan Perkataan

- Ciri ciri perisian pemerosesan perkataan

· Persembahan Elektronik

- Ciri ciri perisian persembahan Microsoft Powerpoint

- Cara menggunakan powerpoint

- Proses membina dan menyediakan powerpoint

- Kelebihan penggunaan perisian persembahan dalam pengajaran dan pembelajaran

Latihan Amali 1:

Membuat bahan pengajaran berbentuk brosur daripada template berasaskan perisian pemerosesan perkataan

Latihan Amali 2: Menyediakan slaid powerpoint berdasarkan topik pengajaran dalam matapelajaran terpilih

(2 jam)

Buat rujukan dalam Pusat Sumber and bincang dengan rakan-rakan mengenai topik ” Impak pemerosesan perkataan dalam pendidikan dan isu-isu berkait dengan pemerosesan perkataan

Rujukan:

Roblyer,M.D.(2003). Integrating educational technology into teaching.(3rd ed.).New Jersey: Merrill Prentice Hall.

Pembentangan KKP

11. Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam

Pengajaran dan Pembelajaran

· Hamparan Elektronik

· Pangkalan Data

Penerangan tentang:

· Asas Integrasi Perisian Hamparan Electronik

- Ciri ciri asas perisian hamparan elektronik

- Penggunaan perisian hamparan elektronik Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran

· Asas Integrasi Perisian Pangkalan Data

- Ciri Ciri asas perisian pangkalan data Microsoft Access

- Kepentingan perisian pangkalan data dalam pengajaran-pembelajaran

Latihan Amali 1:

Berdasarkan data yang diberi, bina borang markah pelajar

Latihan Amali 2: Menyedia jadual dengan Microsoft Access berdasarkan data yang disediakan.

Dengan mengakses internet, cari bahan dan cuba membentuk satu aktiviti bilik darjah yang mengintegrasikan fungsi hamparan elektronik dalam pengajaran

Cari bahan dan bincangkan pernyataan berikut:

Peningkatan dalam penggunaan pangkalan data dalam masyarakat serta kemudahan internet telah memudahkan maklumat peribadi diakses oleh sesiapa pun. Apakah implikasi yang wujud berkaitan dengan keselamatan dan privasi palajar di sekolah? Apakah peranan guru dalam isu keselamatan dan privasi?

Rujukan:

Roblyer,M.D.(2003). Integrating educational technology into teaching.(3rd ed.).New Jersey: Merrill Prentice Hall.

Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir.(2001). Menguasai Perisian Pangkalan data: Microsoft Access. Kuala Lumpur.

11. Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam

Pengajaran dan Pembelajaran

· Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan

· Penghasilan pakej multi media pembelajaran

Penerangan tentang:

· Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan

- Pengarangan multimedia dengan pengintegrasian grafik, animasi, video dan audio

- Kelebihan penggunaan pakej multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran

Latihan 1 :

Dalam kumpulan, pelajar menghasilkan multimedia dengan perisian pengarangan Macromedia Authorware 6.5 untuk mengajar satu topik pengarangan (2 jam)

Akses maklumat dari internet dan pusat sumber, bincangkan perkembangan teknologi multimedia di dalam internet dari dahulu sehingga kini.

Rujukan :

Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir.(2000). Pengenalan kepada multimedia. Batu Caves: Venton Publishing.

11. Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam

Pengajaran dan Pembelajaran

· Penggunaan Media Interaktif dalam pengajaran dan

pembelajaran

Penerangan tentang:

· Penggunaan Media Interaktif dalam pengajaran dan

Pembelajaran

- Ciri ciri media interaktif

- Penggunaan media interaktif sebagai sumber rujukan

Latihan 1 :

Dalam kumpulan, pelajar menghasilkan multimedia dengan perisian pengarangan Macromedia Authorware 6.5 untuk mengajar satu topik pengarangan (2 jam)

Melayari dan akses maklumat dari internet dan pusat sumber untuk mencari beberapa jenis media interaktif yang boleh digunakan sebagai sumber bilik darjah.

11. Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam

Pengajaran dan Pembelajaran

(AMALI)

12. Isu-isu dan trenda terkini dalam

Teknologi Pendidikan

· Hak cipta terpelihara (Copyright)

· Keselamatan

· Kerahsiaan

· Kawalan kendiri

Penerangan tentang:

Isu-isu dan trenda

terkini dalam Teknologi Pendidikan

· Hak cipta terpelihara (Copyright)

· Keselamatan

· Kerahsiaan

· Kawalan kendiri

Trenda-Trenda terkini dalam Teknologi Pendidikan

· Mengekalkan penggunaan komputer

· Pembelajaran elektronik

· Memperluaskan pembelajaran jarak jauh

· Penggunaan teknologi untuk pendidikan inklusif

· Perubahan peranan guru/pendidik

Persembahan elektronik dengan mengabungjalin kemahiran teknologi pembelajaran dan pengajaran yang telah dipelajari (2 jam)

Dalam seminggu, buat koleksi tentang perkembangan baru tentang media elektronik dalam surat khabar, berita, majalah dan sumber media yang lain. Secara kumpulan, sediakan 1-2 mukasurat laporan menghuraikan impak perkembangan baru ini terhadap pembelajaran pelajar.

Rujukan:

Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc.

Pembentangan KKP

tamat

2 HARI PEPERIKSAAN

Catatan: Rancangan ini tertakluk pada pindaan.

Tandatangan Pensyarah Disahkan oleh Ketua Jabatan:

Cop:

Tarikh:

No comments:

Post a Comment